Head Office

Pak HY-OILS LTD.

Plot # 7B/7C, Korangi Industrial Area,
Near Vita Chowrangi, Karachi.

Phone: +92 21 3865 8839 | +92 21 3506 0985-87