Group 1

Base Oil

100N HVI

150 N HVI

400 NHVI

500 NHVI

650 NMVI

BS MVI

Pour Point

65 NHVI/Spindle